Prosjektering

Viktige punkter ved valg av løsninger i svømmeanlegg

Thomas G. Aamodt har erfaring fra prosjektering, levering og oppfølging av nesten 300 bassenger med keramiske fliser. Vi kjenner problemene, og løsningene, trolig bedre enn de fleste andre!

Velg fliser og formater med omhu – et spa- eller badeanlegg, stort eller lite, er en langtidsinvestering, og fortjener en kvalitet og utforming som byggherre kan være stolt av i årtier!

"Byggherre må både kunne forvente – og forlange – en gjennomtenkt løsning, og en GJENNOMARBEIDET ANBUDSBESKRIVELSE ER HELT AVGJØRENDE for å sikre et godt resultat."

Korrekte anbudsdokumenter med nøye spesifiserte typer og formater, uten muligheter for å gå inn med alternativer annet enn i separat oppsett, bør være et krav. Dette gir også enklere kvalitetssikring av ethvert anbudsdokument.

Det er avgjørende for et fornuftig anbudsdokument at beskrivelsesteksten presiserer typer, farger og formater og leggeteknikk så nøyaktig som mulig, og gjerne med detaljer implementert i dokumentet. Byggherre – offentlig eller privat vil få et godt anbudsmateriale og vurdere ut fra, og resultatet vil bli langt mer tilfredsstillende enn en spesifikasjon kun iht. NS EN normen, eller rene totalentrepriser.

Spesifikasjon kun iht. normen er et elendig/ubrukelig anbudsmateriale for et badeanlegg og må ikke aksepteres av verken byggherre, rådgivende, arkitekt eller entreprenør!

Gode anbudsdokumenter vil:

 • Gi arkitekt og byggherre den standard som er påkrevet og beskrevet
 • Skille ut useriøse anbydere
 • Redusere bruk av uegnete alternativer
 • Redusere behandlingstid med anbudsdokumenter
 • Heve standarden på bygget, sannsynligvis uten å heve kostnadene
 • Bidra til mindre usikkerhet, raskere saksgang og lavere totalkostnader
 • Gi enklere kontrollrutiner

Og kanskje viktigst. Utførende som tidligere har utført svømmeanlegg kjenner problemene og utfordringene, og vil derfor alltid ligge riktigere prismessig. Velg derfor utførende ut fra kapasitet og erfaring – ikke pris!

Tenk langsiktig – god forberedelse er halve jobben!

Vi utfører følgende oppgaver ifm. planlegging og prosjektering av svømmebassenger:

 • Vurdering av totalløsninger / konstruksjonsoppbygging
 • Vurdering av tetteløsninger – og har ubetinget best erfaring med RADCON FORMULA #7
 • Vurdering av kantløsninger, renner og avrenning / fall
 • Valg av høyverdige materialer er et krav – støpemasser, membraner, lim, fug og fliser
 • Rehab - løsninger – både med duk, fliser, epoxy og andre løsninger
 • Kvalitetssikring gjennom hele byggeperioden

"Erfaring forenkler prosessen!"

Thomas G. Aamodt kan svømmebasseng – spesielt konstruksjoner, materialvalg, toleranser og kvalitetssikring i forbindelse med prosjektering og utførelse!

Ingen flislagt flate kan bli bedre enn underlaget det er lagt på! Det er derfor på det rene at jo mer nøyaktig utstøping av betongen kan utføres – jo bedre er utgangspunktet for et tilfredsstillende sluttresultat!

Formstykker (Rennefliser, forkanter, gripekanter etc.) er ikke normert (NSEN14411), og kan derfor avvike fra standardfliser både i form og farge! Merk også NS 3420 notat d4 – Lokale overflateavvik som skyldes flistypens tilvirkningstoleranse regnes ikke med i fliskonstruksjonens overflateavvik. Dvs. at avvik kan være større enn det som normalt er vanlig – avhengig av det produktet som velges – og dette må forstås, håndteres og aksepteres!

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del N: Murarbeider. Toleranseklasse PB gjelder hvis annet ikke er spesifisert. For mosaikk og glassmosaikk bør KUN toleranseklasse A benyttes!

For mosaikk anbefales i utgangspunktet kun løsninger som sikrer full limdekning (papir eller folie på forsiden) – og IKKE transparente glasurer – ALDRI nett eller papir på baksiden!

Kvalitetssikring og kontroll

Vi tilbyr kvalitetssikring og kontroll av arbeider gjennom hele bassengprosjektet.

Før oppstart:

 • Dialog med betongentreprenør mht. kvalitet, former og betongtoleranser
 • Dialog med arkitekt og byggherre i forbindelse med valg av fliser og løsninger
 • Dialog med bassengleverandører (teknisk leveranse) ifm. innstøping, gjennomføringer og annet
 • Dialog med flisfabrikker eller leverandører ifm. uttegning og løsninger
 • Dialog med lim leverandører vedrørende valg av produkter og løsninger – systemløsninger
 • Dialog med den som utfører tette- og/eller membranarbeider
 • Utarbeidelse av kvalitetssikringssystem og sjekklister for entreprenør og utførende
 • Beskrivelsestekster etter NS 3420 eller en enkel punktliste
 • Kvalitetssikring av anbudsdokumenter og utførelse

Spesielt ved rehab:

 • Tilbudsgjennomgang og vurderinger av løsninger
 • Man må analysere og vurdere gamle konstruksjoner, materialer og løsninger, og komme med forslag til alternativer, hvis benyttet produkt ikke lenger kan skaffes
 • Beskrivelser og løsninger på «vanskelige» underlag – spesielt viktig ved ny og gammel betong
 • Detaljplanlegging og uttegning av detaljer

Under bygging:

 • Avtrekksprøver, eventuelt boreprøver på «usikre» underlag
 • Kontroll av toleranser ifm. forskaling
 • Kontroll av toleranser på betongen FØR tetteløsning – husk diagonaler oppe og nede!
 • Kontroll av innstøpingsdetaljer
 • Kontroll av tetteløsningen – tetthetsprøving MÅ UTFØRES!
 • Kontroll av mottatte materialer og mengder
 • Kontroll av flisarbeider etter NS 3420
 • Kontroll av fugearbeider, spesielt epoxy, elastiske masser og rengjøring

Etter bygging:

 • Oppfølging av eventuelle utbedringer
 • Godkjennelse av utførte arbeider
 • Sikre tilfredsstillende reservelager – anbefaler normalt 3-10% av hver type på større anlegg
 • Utarbeidelse av eventuelle rengjørings- og vedlikeholdsinstrukser – FDV

Vi tilpasser oss til anbefalinger fra Norges Svømmeforbund og Norsk Bassengbadteknisk Forening og følger nøye med i tidsskiftet badeteknisk forum, som vi mener gir et meget godt bilde av dagens «svømme-Norge».

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss - fortrinnsvis på epost.

© Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Utviklet av:
pencilphone-handset