Naturskade

Naturskade

Takst i forbindelse med naturskade – KFB AS

Naturskade er en skade som direkte skyldes naturulykker som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Man skal da merke seg at indirekte skader på ting ikke dekkes gjennom naturskaden, men normalt gjennom vanlig boligforsikring.

Naturskade i Norge er regulert gjennom Lov om naturskadeforsikring. Naturskadeforsikringen administreres av Norsk Naturskadepool, hvor alle forsikringsselskaper med konsesjon på brannforsikring i Norge er medlemmer. Skader ved naturulykker utlignes derfor av alle selskapene gjennom Naturskadepoolen etter en fordelingsnøkkel fordelt på markedsandelen til forsikringsselskapet. Naturskadeforsikring er obligatorisk og knyttet opp til all brannforsikring på ting. Det vil si at alle forsikringsformer som dekker risikoen ved brann er pålagt å dekke ting som er forsikret mot naturulykke. Naturskadepoolen utligner derfor bare lovbestemte naturskader, men dette forhindrer ikke at forsikringsselskapene i sine vilkår kan pådra seg ytterligere forpliktelser ovenfor sine kunder. Selskapene må da selvfølgelig yte denne erstatningen selv.

For nærmere informasjoner om naturskade, dekning etc. se Norsk Naturskadepool

For nærmere informasjon om lovverket, se lovdata: Lov om naturskadeforsikring og Forsikringsavtaleloven(FAL)

Thomas G. Aamodt – Registrert takstmann i Naturskadepoolen siden høst 2011, og utfører naturskadetakster i hele landet

erfaring forenkler prosessen!