Produkter

Temahefter

PROSJEKTERING – og utførelse
   
KFB TH – PROSJEKTERING – Flisarbeider(våtrom) inkl standarder – TEK 17
 

Prosjektering av våtrom etter TEK 17

 

Spesielt membran og flisarbeider, men dekker alle faggrupper

 

Inklusive enkelt prisoppsett / huskeliste for rivearbeider og ny konstruksjonsoppbygging

KFB TH – PROSJEKTERING – HOVEDPUNKTER – alle faggrupper
Alle faggrupper har sine egne utfordringer – hvis disse ikke koordineres tilfredsstillende vil det oppstå problemer

 

Den største utfordringen vi har i dag er manglende prosjektering – og /eller manglende oppfølging på byggeplass.

 

Det er ikke nok at faggruppene skal kontrollere seg selv – en overordnet ansvarlig MÅ følge opp alle arbeider – først da reduseres problemene.

 

 

 

KFB TH – PROSJEKTERING – FALL i VÅTROM, TEK 17
Hvordan løse fallet på våtrommet ihht Teknisk forskrift – TEK17

 

Og samtidig sikre tilfredsstillende membranløsninger, estetikk og avrenning

 

Viktige vurderinger rundt slukvalg, dusjsone / nedslagsfelt og formater.

 

Lekkasjesikring må ivaretas.

 

Tilgjengelighet (mulighet til bruk av manuell rullestol) skal ivaretas der dette er et krav

 

Nedsenket dusjsone og rennesluk er et overlegent teknisk og estetisk valg!

KFB TH – PROSJEKTERING – Tolkning av fallproblematikk TEK-10
Fall til sluk

Løsninger ihht preaksepterte løsninger

Verifikasjon av ytelser/ løsninger

 

Lekkasjesikring

 

Avrenning

 

Tolkning av normene – NS 3420 Toleranser og avvik

 

Håndverksmessig tilfredsstillende utførelse?

 

 

 

KFB TH – PROSJEKTERING – NORMER – Fugearbeider ihht NS3420 2012
 

Hvilke hensyn er viktige ved prosjektering og utførelse av fuger.

 

Hva sier normene?

 

Det er essensielt med tilfredsstillende bevegelse i overgang gulv vegg og i hjørner. Trolig største skadeårsak, spesielt for gulv, i Norge

 

Fugefarger bør vurderes ut fra estetikk og levetid.

KFB TH – PROSJEKTERING / KONTROLL – Uavhengig Kontroll – våtrom – fra a-å
 

En gjennomgang mht krav ifm prosjektering og utførelse, samt kontroll i våtrom

Lovkrav

Anbefalinger

Løsninger

 

HUSK Viktigst av alt er

Fallskisse og

Dokumentasjon av membran/tetteløsninger

KFB TH – PROSJEKTERING – UTVENDIGE AREALER Flislegging utvendig i Norge er en utfordring – her formidles noen av utfordringene.

KFB anbefaler fortrinnsvis flis på justerbare støtteben

KFB TH – PROSJEKTERING – UNDERLAG VEGGER Viktige punkter for utførelse, ettermontering av utstyr, damptette løsninger etc
KFB TH – PROSJEKTERING – UNDERLAG HIMLING Viktige punkter vedrørende konstruksjoner, tetthet, gjennomføringer og avslutninger
KFB TH – PROSJEKTERING – UNDERLAG DEKKER Viktige punkter
KFB TH – PROSJEKTERING – Varme- energigulv og elektro Viktige punkter vedr varme i gulv, samt andre hovedpunkter for våtrom
KFB TH – PROSJEKTERING – Ventilasjon Viktige punkter
KFB TH – PROSJEKTERING – Betongproblematikk, svinn og oppdeling av flater Viktig ved utførelse av større arealer, spesielt gulv – og husk armering er ofte enklere med fiber!
KFB TH – PROSJEKTERING – Bevegelsesfuger i fliskonstruksjoner Mangel på bevegelsesfuger er trolig største skadeårsak på flis- og natursteinsgulv
KFB TH – PROSJEKTERING BASSENG – Bevegelsesfuger og kapillærsperre Enkel informasjon om hva som kreves ifm løsninger mellom bassenget og dekket rundt
KFB TH – FDV – Rengjøring, behandling og vedlikehold Hovedprinsipper for rengjøring og vedlikehold

Og løsningsforslag for de vanligste problemene

KFB TH – FDV og SOM BYGGET DOKUMENTASJON De viktigste punktene som må med i FDV

Krav og anbefalinger

 

 

 

Kontrakter – BØR aldri unnlates
Kontrakt for håndverkertjenester – Forbrukerrådet https://www.forbrukerradet.no/kontrakter/handverkertjenester/kjop-av-handverkertjenester/

 

3502 – <2G Enkel og forståelig, kan også benyttes på større arbeider enn 2G (ca 200’), hvis partene synes det er ok

 

3502 – >2G Forholdsvis omfattende, men beskytter partene på en god måte

 

 

SKADER – TILSTAND og KONSEKVENSANALYSER
 
KFB TH – SKADE – Reparasjoner på smøremembraner – konsekvensanalyse
Hovedprinsippet for lokale utbedringer bør være:

 

• Vurder alltid konsekvensene ved lokale utbedringer, kontra full utskiftning

 

• Riv ALDRI et våtrom eller vegg, uten at det er påvist reelle skader, som ikke kan repareres lokalt

 

Det MÅ påregnes utskifting av fliser i våtsoner både på nye bad og ved rehab. – uhell vil alltid skje i monteringsperioden, dette er helt normalt, og kan ikke betraktes som avvik, men må håndteres korrekt!

 

• Og sist men ikke minst: undertegnede har prosjektert og utført lokale reparasjoner i svømmebassenger gjennom snart 40 år. Vi får det alltid tett – da vil det også være mulig i et våtrom uten vanntrykk!

SEMINAR – Lokale utbedringer Seminar rundt temaet – 3,5 t

Inkl temahefter som er omfattet av dette.

KFB TH – SKADE – Lokale utbedringer – sjekkliste – NOV-18 Viktige punkter for korrekt utførelse. Følger overliggende temahefte
KFB TH – SKADE – Lokale utbedringer – Tetthetsprøving av membraner Hvordan gjøres vanntesten?

Se våtromsnormen blad 53.010

KFB TH – UTFØRELSE – Avviksmelding – Membranarbeider – Utførende Forbehold fra utførende ifm en uheldig – eller «ulovlig» løsning som er ønsket av byggherre

 

 

KFB TH – SKADE – Tilstandsanalyse og skadehåndtering
Hva må gjøres?

Hva bør gjøres?

Hva trenger vi ikke gjøre noe med?

 

Vurdering av tilstand og løsninger

 

Nyttig for alle som gjør utbedringer og reparasjoner i våtrom

 

Kompendiet til seminaret med samme navn

6 bilder pr side – pdf:

 

 

Seminar rundt temaet – heldag, ca7 t

Inkl kompendier og aktuelle temahefter

KFB TH – SKADE – Alkalie-, kalk- og saltutfellinger i fuger og støpemasser – feb-18
Hva skyldes det?

 

Hvorfor oppstår det?

 

Hvilke løsninger bør man velge?

 

Hva kan vi gjøre for å løse problemet?

 

 

En innføring i problematikken – og forslag til løsninger

 

 

KFB TH – SKADE – Fuger – skjolder og nyanser
 

Hva skyldes skadene?

 

Hvordan kan de håndteres?

 

Enklere og mer kompliserte løsninger

 

Men det er stort sett enkelt å håndtere

 

 

 

…og uten store utfordringer for verken byggherre eller utførende

KFB TH – SKADE – Flis på flis – konsekvensanalyse – MAR18
 

Er flis på flis en fullgod løsning?

 

Selv ved nybygg?

 

Hvilke utfordringer foreligger?

 

Og hva er – eller bør være – kriteriene for full omlegging?

 

 

 

 

KFB TH – SKADE – Bom i fliskonstruksjoner – konsekvensanalyse – MAI -18
 

Hva skyldes bom

Hva kreves for å løse problemet?

 

Ikke skift ut fliser med feil nyanse – det gir større skade enn bom

 

Omlegging eller Injisering

 

Andre løsninger

KFB TH – SKADE – Dobbel dampsperre i våtrom – et problem eller en uheldig løsning
Med dobbel dampsperre menes både plast om membran på yttervegg

 

Hva sier lovteksten

 

Hvordan bør det utføres

 

Men er det egentlig et problem – hvis det er utført feil?

 

Konsekvensanalyse og vurderinger og løsningsforslag

 

 

KFB TH – SKADE – Naturstein – Utbedring av skader – Stonetech
 

 

Løsninger for rens og overflatebehandling av naturstein, betong, fasader etc

 

 

 
KFB TH – SKADE – Vurdering av flisarbeider – tolkning av normene iht NS3420ogNSEN14411 2012

NB – basert på TEK10

Tolkning av NS3420 ift planhet, sprang, loddavvik etc

Fugebredder

Hvor store kan avvikene på flisen være

Hvilke retningslinjer skal flislegger følge: symmetri, estetikk og lyssetting er viktige parametere

Hva sier våtromsnormen ift dette? – og hvordan skal det håndteres

 

For kommende blader er/blir dette splittet opp i

Estetikk – inndeling og løsninger, toleranser og sprang, fuger, liming etc

 

 

 

 

KFB – TH – SKADE – Normale regler ved kjøp og salg av keramiske fliser
 

Hva er normale regler ved kjøp og salg av fliser

 

Hva bør man vite om produkter, kvaliteter og avvik

 

Hvordan løser man reklamasjonene?

DIVERSE  
KFB TH – SKADE – Tolkning av fallproblematikk -TEK 97 og NS3420 2005 Vurderinger rundt fall og våtrom ift teknisk forskrift TEK-97
KFB TH – SKADE – Våtrom fall til sluk – tolkning og vurderinger TEK 10 – § 2-1 Verifikasjon av funksjonskrav Hvis vi ikke benytter preaksepterte ytelser eller dokumenterte løsninger er verifikasjon nødvendig – hva er det?

Hvordan benytter vi det?

KFB TH – SKADER – Malerarbeider – NS3420 T- kapitelet 2015 Tolkning av normene
KFB TH – SKADE – TEK 97-10-17 Tekniske forskrifter m veiledninger – JUN-17 Tolkninger og analyser
KFB TH – SKADE – Kostnadskalkyle – våtrom Enkelt regneark for kalkulasjon av skader i våtrom
Priser på temaheftene i PDF er kr 250,-+mva Sendes KUN ut elektronisk
Kan leveres i Word for redigerbarhet og fri bruk (egen logo), men normalt dobbel pris! NB – det må stå utarbeidet av KFB AS
Andre hefter kan utarbeides på forespørsel 1920,-/time +mva

 

 

 

Jeg håper temaheftene kan være til nytte – må bestilles pr epost…
Ta gjerne kontakt for spørsmål – send fortrinnsvis e-post
 
Basseng- og skadetakst
Thomas Gude Aamodt
tgaa@byggkeramikk.no / 900 51 710

 

Mer enn 40 års erfaring med fliser og konstruksjoner

 

Spesialkompetanse: Reklamasjon- og skadetakst

 

VÅTROM – FLISKONSTRUKSJONER – BASSENGER 

 

Prosjektering, kontroll, skader og reklamasjoner

Sertifisert instruktør i våtromsnormen (BVN)

Kursholder i alle disse temaer og litt til

 

For komplett CV – vennligst ta kontakt pr epost

 

 
Se gjerne www.basseng-skade.no


Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss , fortrinnsvis pr e-post.